د ریاست د وخت پړ‎اؤ ډسپنسری اوس تاسو اووایئ چه دا نوم تاسو اوریدلے؟ خو والی صاح

Same place , two different seasons and two different forms of nature. Chukail m…