شرب ګل لیک: محمد پرویش شاہین شرب ګل څوک چى د سوات د دواړو شاهانو د وختو په يک

Shahi Bagh, utror valley