ګرانو ملګرو د ډیرو خلکو کاروبارونه او مزدوریانے خرابے دی راځئ چه په اتفاق سره د

Kochyan The Travellers Club. 10-May-2020 Snow hiking to Kundalao / Kandol Lake…