د محترم غوبه جان استاذ د منظوم تاریخ سوات شپاړ‎سم پړ‎ک

د ریاست سوات محترم محمد مجید خان حاکم الپورئ او روسته بیا مشیر ھم پاتے شوے دے