Barikot, #Swat

Seeth Noman Khalil’s! Peshaka, Pashtu mai ,,, Urdu mai keya name hai .?