د سوات یؤ ماھر تعلیم په ټوله پختونخوا کښ چه والی صاحب په خپل دور حکومت کښ څومره

Faizan Ahmad