پیر بابا له به پخوا خلک پیدل تلل راتلل ۔ او په لاره به ډیر د خوند رنګ واقعات او

والی صاحب په ډینز ھوټل کښ