حجره محمد ایوب خان کوزه بانډئ د سوات د روایاتو یوه نخه چه د سوات د دھشت ګردئ په

Say No To Aerial Firing