in

Sulatanr, #Swat

Photo – Saleem Khan Wanakhel (TSV) The gorgeous Kaga / Dingan Danda (Lake), K…

shamozo swat