په سوات کې د شېخ عبدالغفور المعروف سیدو با با مزار او د سیدو با با جامع مسجد

Swat valley Photo credit – Khwaja Saeed