د انګریز خلاف په 1897 کښ د وزیرستان نه واخله د سوات پورے د پښتنو په جنګ کښ د س

Jarogo Baanda, Chatekal Village, Mata SwatPhoto credit – Hussain Ali